ДГ Райна Княгиня

"ВСЯКО ДЕТЕ ИМА ПРАВО НА ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО И НИЕ ЩЕ СЪЗДАДЕМ УСЛОВИЯ ЗА ТОВА!“ Това е нашата мисия! За нас е важно да превърнем нашата детска градина в любимо място за децата, осигуряваща емоционален комфорт за тях, оптимално развитие на личностния потенциал и целенасочена подготовка за училище с екип от отговорни специалисти.

Проекти

 

logo1

От началото на тази година ДГ ,,Райна Княгиня“ заедно с още 8 градини от град Бургас е включена в проекта на УНИЦЕФ ,,Гаранция за детето“ в България.

Целта на проекта е :

  • Създаване на приобщаваща среда с фокус децата на обща подкрепа.
  • Засилване на ранното идентифициране на деца в риск с обучителни трудности.
  • Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти и непедагогическия персонал.
  • Подкрепа и въвличане на родители за процеса на приобщаващото образование.

По този проект от месец април 2021г. в детската градина работи психолог.

Неговата роля е подпомагаща и има за цел да подкрепя деца, учители и родители в средата на детската градина като активно участва в изграждането на позитивен психологически климат в образователната среда.

  • Участва в оценката на потребностите на детето с прогноза и насоки за личностното му развитие.
  • Посредничи при решаване на конфликти.
  • Оказва подкрепа на децата в образователния процес
  • Оказва подкрепа на децата при избора на занимания по интереси.
  • Консултира родители при нужда.

Психологът на ДГ ,,Райна Княгиня“ е Жени Арнаудова

и работи всеки ден от 8 до 12ч.

Консултации с родители от 8.30 до 9ч.

Тел.:0885390962

Дейностите се финансират от Европейската комисия, а прилагането на проекта се осъществява с подкрепата на УНИЦЕФ.

Информацията и възгледите в тази статия са на авторите и не отразяват официална позиция на Европейския съюз. Институциите и органите на Европейския съюз или лице, действащо от тяхно име, не могат да поемат отговорност за начина, по който се използва информацията, която се съдържа в този материал